صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

1-متقاضی به انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان واقع در خیابان جی، مقابل تالار شهرونـد، مراجعه نموده وضمن تکمیل فرم تقاضانامه صدور پروانه ( فرم F4601 ) در خواست خود را مبنی بر صدور پروانه اعلام می دارد .

2-انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان پس از دریافت درخواست صدور پروانه، فرم شرایط عمومی متقاضیان (فرم F4602 ) را به متقاضی تحویل می دهد. این فرم شامل مشخصات عمومی متقاضی صدور پروانه و مدارک مورد نیاز اولیه جهت تشکیل پرونده می باشد.

3-پس از تحویل مدارک ذکر شده در فرم توسط متقاضی به انجمن صنفی، پرونده ای برای متقاضی تشکیل و سپس از وی خواسته می شود تا فرمهای مشخصات فردی (فرم F4603 ) و تعهد نامه عدم اشتغال (فرم F4604 ) را تکمیل نماید.
تبصره: برای اثبات 3 سال سابقۀ کار مفید مرتبط با فعالیت مورد نظر با توجه به بند 10 شرایط متقاضیان (که در فرم F4602 قید شده)، در صورت ارائۀ گواهی کار در دفاتر، گواهی پرداخت بیمه از سوی ادارۀ بیمۀ خدمات اجتماعی الزامی است.

4-پس از تکمیل پرونده متقاضی مراتب جهت بررسی های لازم در کمیتۀ فنی نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان مطرح می گردد.

5-در صورت موافقت کمیتۀ فنی، موافقت اولیه به متقاضی جهت پیگیری اعلام و معرفینامه به اداره تشخیص هویت و آزمایش های عدم اعتیاد به مواد مخدر ارائه می گردد و همزمان متقاضی به حراست سازمان متبوع معرفی تا نسبت به تکمیل فرمهای مربوط به صلاحیت فردی اقدام نماید.
تبصره: در صورت عدم تأیید مدارک متقاضی از سوی کمیتۀ فنی، منفی بودن جواب استعلامها و همچنین رد صلاحیت متقاضی توسط حراست، موضوع عدم موافقت به متقاضی اعلام و پرونده مختومه می شود.

6-معاونت گردشگری فرم تعهدنامه را  بمنظور ارائۀ مدارک (فرمF4610  ) ظرف مدت سه ماه از متقاضی اخذ و مراتب را بصورت کتبی به متقاضی ابلاغ می نماید.

7-معاونت گردشگری متقاضی را بمنظور سپردن مبلغ پنجاه میلیون ریال ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات به معاونت توسعه مدیریت معرفی می نماید.

8-کارشناسان سازمان از محل پیشنهادی متقاضی بازدید و گزارش بازدید از محل را بر اساس فرم F4613 تکمیل می نمایند.
تبصره : مکان های پیشنهادی بایستی دارای شرایط ذیل باشند:
تبصره 1 : دارای فضای مفید 70-40 متر مربع (بدون احتساب بالکن و زیرزمین).
تبصره 2 : مکان معرفی شده دارای کاربری تجاری یا اداری می باشد.
تبصره 3 : ارائۀ مدارک معتبر رسمی مبنی بر تصرف مالکانه یا استیجاری محل دفتر.
تبصره 4 : قرار داشتن محل پیشنهادی در طبقۀ همکف.

9-متقاضی، مدارک مربوطه به ضمانتنامه بانکی را به امور مالی سازمان تحویل و رسید آن را به کارشناسان معاونت گردشگری تحویل می دهد. آنگاه ضمن ارائۀ معرفی نامه مدیرفنی (فرم F4613 ) و مدارک ضمیمۀ آن، فرد واجد شرایط را (با توجه به شرایط ذکر شده در ماده 8 آئین نامه) به عنوان مدیرفنی معرفی می نماید.

10-پس از دریافت مدارک مدیرفنی، کارشناس سازمان معرفی نامه جهت استعلام عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر به نامبرده ارائه داده و همزمان به حراست سازمان جهت تعیین صلاحیت معرفی می گردد.

11-کارشناس سازمان پس از دریافت جواب مثبت استعلام های ذکر شده در بند قبل فرم اعلام اسامی و آرمهای پیشنهادی برای دفتر (فرم F4616 ) را به متقاضی ارائه داده، که متقاضی در آن حداقل 10 نام مورد نظر خود را برای دفتر درج کرده و تصویر حداقل 10 آرم را ارائه می نماید.

12-بمنظور عدم تشابه اسمی و جلوگیری از نامهای تکراری، اسامی پیشنهادی متقاضی از دفتر فنی استانداردهای فنی و نظارت سازمان استعلام می گردد.

13-پس از تأیید نام و اطمینان از تکمیل بودن مدارک، پروانۀ بهره برداری جهت متقاضی صادر و رونوشت آن به دفتر تدوین استانداردهای فنی و نظارت سازمان متبوع ارسال می گردد.

لطفا براي اطلاعات بيشتر به معاونت گردشگري (خيابان حکيم – کوچه حکيم- پلاک 88 ) و يا با تلفن 2235115 تماس حاصل فرماييد.